Miechów 20.03.2020r.

Szanowni Państwo,

Na podstawie art.3 Ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 i  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w związku z Komunikatem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przygotowania szkół do organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zobowiązuje wychowawców i nauczycieli do:

 1. Pracy zdalnej z uczniami, słuchaczami.
 2. Zebrania adresów mailowych, telefonów od uczniów, słuchaczy.
 3. Koordynowania przez wychowawcę klasy nauczania zdalnego (sprawdzić czy każdy uczeń, słuchacz ma możliwość zdalnej komunikacji).
 4. Prowadzenia nauczania zdalnego z wykorzystaniem najbardziej przydatnych kanałów komunikacji proponowanych przez MEN do pracy zdalnej, dostosowanych do potrzeb i możliwości uczniów z zapewnieniem higienicznych warunków pracy: https://www.gov.pl/web/zdalnelekcjehttps://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/zdalna-klasa, CKE- zbiory zadań dla maturzystów i innych dostępnych komunikatorów.
 5. Koordynowania zdalnej edukacji. Do tych zadań wyznaczeni zostali: Pani Ewa Skrzyniarz kontakt: ewaskrzy@interia.pl, Pan Witold Kozłowski kontakt: witold.kozlowski@gmail.com. W razie potrzeby będą wspierać nauczycieli w wykorzystaniu metod i technik pracy zdalnej.
 6. Koordynowania pracy nauczycieli w zespołach przedmiotów ogólnokształcących wyznaczeni: przewodniczący tych zespołów.
 7. Koordynowania pracy – kształcenia w poszczególnych zawodach. Do tych zadań wyznaczeni zostali:
 • Pani B. Kulig – technik geodeta
 • Pani E. Bierońska – technik handlowiec
 • Pan A. Marzec – technik ekonomista klasy I
 • Pani J. Kwinta – technik ekonomista klasy II i III
 • Pani L. Kubik – technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Pani M. Rutecka – technik logistyk klasy II i III
 • Pan W. Kozłowski – technik logistyk klasy I
 • W Szkołach Policealnych – opiekunowie semestru.8. Koordynowania pracy w Branżowej Szkole I Stopnia: Pani Marzena Walczak.
  9. Od 25.03.2020 r. nauczyciele mają obowiązek realizowania podstawy programowej. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania, tak by dostosować go do wybranych metody kształcenia zdalnego. Nadzór nad realizacją kształcenia zdalnego sprawuje wicedyrektor szkoły: Pani Agata Malinowska – Sepielak.
  10. Wychowawcy jako koordynatorzy pracy zdalnej klasy i nauczyciele uczący powinni zwrócić szczególną uwagę na równomierne obciążenie ucznia w danym dniu i uwzględnić ich możliwości psychofizyczne.

Nauczyciele mogą wykorzystywać do pracy zdalnej sprzęt na którym pracują w szkole.

Organizacja funkcjonowania Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19 (pobierz)

Życzę wszystkim zdrowia

Dyrektor Szkoły
Marzena Samborska