Szkola
Szkola CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1
W MIECHOWIE

Adres strony internetowej CKZ: http://ckz.miechow.edu.pl/index.html

W Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie realizowany jest projekt “Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2, Poddziałanie 10.2.2., z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem głównym projektu jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania na rynku pracy poprzez zapewnienie im warunków do wszechstronnego rozwoju i zdobywania rzetelnej wiedzy zgodnej z potrzebami rynku pracy a tym samym zwiększenie ich szans na zatrudnienie.

W ramach projektu realizowane będą następujące działania:

 1. Nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów w formach pozaszkolnych:
  • kurs prawa jazdy kat. B
  • kurs barmański i stopnia,
  • kurs operatora wózków widłowych,
  • kurs kosmetyczny z elementami wizażu,
  • kurs grafiki komputerowej,
  • kurs kelnerski,
  • kurs cukierniczy,
  • kurs cyfrowej obróbki zdjęć,
  • kurs fakturzystki/fakturzysty z obsługą komputera i kas fiskalnych
 2. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z:
  • matematyki,
  • języka obcego – języka angielskiego
 3. Działania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej;
 4. Programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z pracodawcami – staż u pracodawców;
 5. Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych;
 6. Rozwój kompetencji zawodowych kadry,
 7. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów:
  • Kółko fotograficzne,
  • Kółko tworzenia stron internetowych,
  • Kółko inżynieryjnych pomiarów geodezyjnych.
 8. Modernizacja sal i pomieszczeń
 9. Zakup środków trwałych.
 10. Uczniowie ubiegający się o uczestnictwo w projekcie składają w 1 egzemplarzu:

  formularz rekrutacyjny – załącznik nr 1 Pobierz wersję PDF Pobierz wersję MS Word
  deklarację uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 2 Pobierz wersję PDF Pobierz wersję MS Word
  oświadczenie uczestnika projektu – załącznik nr 3 Pobierz wersję PDF Pobierz wersję MS Word
  oświadczenie o niepełnosprawności – załącznik nr 4 Pobierz wersję PDF Pobierz wersję MS Word
  zakres danych osobowych do systemu SL2014 – załącznik nr 5. Pobierz wersję PDF Pobierz wersję MS Word