SPR2018 1

Realizacja Projektu

“Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR ze środków Unii Europejskiej w ramach środków z EFS, w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie.

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu “Utworzenie i rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych Powiatu Miechowskiego na bazie Zespołu Szkół Nr 1 i Zespołu Szkół Nr 2” zostały zrealizowane następujące formy wsparcia:

 1. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze z:
  1. przedmiotów ekonomicznych – 3 grupy – liczba osób – 40 uczniów,
  2. przedmiotów handlowych – 1 grupa – liczba osób – 14 uczniów,
  3. przedmiotów logistycznych – 1 grupa – liczba osób – 15 uczniów,
  4. języka obcego zawodowego- języka angielskiego – 2 grupy – liczba osób – 25 uczniów.

   
  Zajęcia były prowadzone w grupach 12-15 osobowych. Każda grupa zrealizowała po 30 godzin dydaktycznych.
   
  W sumie z zajęć wyrównawczych skorzystało 94 osoby. Zajęcia prowadziło 8 nauczycieli

  SPR2018 1 SPR2018 2
  Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego
   
  SPR2018 3
  Zajęcia wyrównawcze z przedmiotów ekonomicznych
 2. pomoc stypendialna:
  Z pomocy stypendialnej skorzystało 18 uczniów, którzy osiągnęli najwyższą średnia z przedmiotów zawodowy i przedmiotów ogólnokształcących. Uczniowie zobowiązani byli napisać swój plan rozwoju zawodowego przy pomocy doradcy zawodowego, którym jest Pani Renata Węgrzynowicz. Złożenie planu rozwoju zawodowego u koordynatora ds. szkoleń i kursów było podstawą podpisania umowy między uczniem/rodzicem a dyrektorem szkoły o przydzielenie pomocy stypendialnej. Stypendium dla jednego ucznia wynosi 600 zł miesięcznie, płatne przez okres 10 miesięcy, które było wypłacane w 2 ratach. Pierwsza transza została wypłacona w grudniu 2017 roku w wysokości 2400 zł, z której uczniowie byli zobowiązania do końca stycznia rozliczyć się z 50% otrzymanej kwoty oraz przedstawić faktury. Wypłata drugiej transzy stypendium miała miejsce w marcu 2018 roku i wynosiła 3600 zł. W sumie uczeń otrzymał 6000 zł.
 3. nabywanie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów (kursy i szkolenia)
   
  W ramach tej formy wsparcia, został zorganizowany kurs:
  • barmański I stopnia – liczba uczestników: 20 uczniów. Kurs był walidowany przez podmiot zewnętrzny, zdawalność 100 %.
   SPR2018 4 SPR2018 5
   Kurs barmański I stopnia – sporządzanie drinków przez uczestników kursu
    
   SPR2018 6
   Uczestnicy kursu z dyplomami
  • kadry i płace z wykorzystaniem komputera – liczba uczestników: 20 uczniów,
   SPR2018 7
   Kurs kadry i płace z wykorzystaniem komputera
  • kosmetyczny z elementami wizażu – liczba uczestników: 10 uczniów,
   SPR2018 8 SPR2018 9
   Efekty pracy uczennic na kursie kosmetycznym
  • fakturzystki/fakturzysty z obsługą komputera i kas fiskalnych – liczba uczestników: 30 uczniów.Kurs fakturzystki/fakturzysty z obsługą komputera i kas fiskalnych- obsługa programu komputerowego OPTIMA
   SPR2018 10
   Ćwiczenia z obsługi kasy fiskalnej
   SPR2018 11
  • operatora wózków widłowych – liczba uczestników: 12 uczniów. Kurs walidowany przez Urząd Dozoru Technicznego – zdawalność 100%
   SPR2018 12
   Ćwiczenia praktyczne jazdy wózkiem widłowym – przemieszczanie ładunku
  • Kurs prawa jazdy – liczba uczestników – 20 osób. Kurs walidowany WORD -zdawalność 30%.
   SPR2018 13
   Kurs prawa jazdy kat. B
  • Kurs szacowanie nieruchomości – liczba uczestników – 10 osób
    
   Z tej formy wsparcia do obecnej chwili skorzystało 122 osoby.
 4. Działania z obszaru doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz orientacji zawodowej
   
  W ramach tego obszaru w wymiarze 22 godzin odbyły się spotkania grupowe i indywidualne z doradcą zawodowym – Panią Renatą Węgrzynowicz stypendystów/uczniów, którzy otrzymali pomoc stypendialną.
   
  Celem prowadzonych zajęć było wsparcie stypendysty poprzez:
  • pomoc w opracowaniu i realizacji Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego ucznia (IPREU);
  • udzielanie pomocy merytorycznej w pracy edukacyjnej stypendysty;
  • pomoc w wykorzystaniu stypendium przez stypendystę na cele edukacyjne, monitoring jego osiągnięć edukacyjnych poprzez nadzorowanie sporządzania sprawozdania okresowego i końcowego, uwzględniającego postępy w realizacji jego Indywidualnego planu rozwoju edukacyjnego jako ucznia;

   
  Oprócz tego w ramach orientacji zawodowej w wymiarze 19 godzin odbyły się spotkania z uczniami klas III i II Gimnazjum w:

  • Szkole Podstawowej w Racławicach,
  • Gminnym Zespole Szkół w Kozłowie,
  • Szkole Podstawowej w Miechowie,
  • Szkole Podstawowej w Charsznicy,
  • Gimnazjum w Książu Wielkim.

   
  gdzie zostały przeprowadzone zajęcia warsztatowe na temat: “Rozpoznanie predyspozycji i zainteresowań – gwarancją życiowego sukcesu”.

 5. Rozwój kompetencji kadry
  Z tej formy wsparcia z godnie z planem skorzystał 1 nauczyciel. Podjął on studia podyplomowe na kierunku: “Logistyka i spedycja dla nauczycieli”, na Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, wydział w Krakowie.
 6. Staż- praktyka zawodowa jest realizowana w okresie wakacji w wymiarze 150 godzin. Uczniowie za przepracowany czas otrzymują wynagrodzenie w wysokości 1500 zł. Z tej formy wsparcia w roku 2017 skorzystało 60 uczniów, kształcących się w zawodzie technik ekonomista, technik handlowiec, technik logistyk. Obecnie kolejna grupa 60 osobowa przygotowuje się realizacji wakacyjnych staży praktyk