Logo RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

RPO WM – Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: „Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie”

Oś Priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje
Działanie 10.1. Rozwój kształcenia ogólnego
Poddziałanie 10.1.4 Małopolska Chmura Edukacyjna
Całkowita wartość projektu: 20350 zł
Kwota dofinansowania z Funduszy europejskich: 17297,50 zł
Kwota dofinansowania z budżetu państwa: 2035 zł
Data podpisania umowy o dofinansowanie: 28 października 2019r.
Okres realizacji: od 2 września 2019r. do 30 czerwca 2020r.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów oraz poszerzenie wiedzy szczególnie w obszarach z zakresu przedsiębiorczości dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. W ramach projektu realizowane są zajęcia pozalekcyjne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie chcących rozwijać swoje zainteresowania i podnosić umiejętności.
Planowanymi efektami realizacji projektu jest uzyskanie kompetencji z przedsiębiorczości przez uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Miechowie
Projekt to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce.
Projekt zakłada udział rekrutowanej młodzieży w zajęciach w formule on-line prowadzonych przez wykładowców uczelni wyższych. Zajęcia odbywać się będą w pracowniach wyposażonych w sprzęt umożliwiający prowadzenie telekonferencji. Projekt zakłada również uczestnictwo młodzieży w zajęciach stacjonarnych na uczelni. Do prowadzenia zajęć zakupione zostaną niezbędne pomoce dydaktyczne. Dzięki wykorzystaniu technologii TIK w edukacji możliwe będzie realizowanie wysokiej jakości zajęć z kompetencji kluczowych, dotarcie z nimi do większej ilości uczniów oraz stworzenie podstaw do stałej współpracy szkół ponadpodstawowych z uczelniami wyższymi.
Projekt będzie realizowany w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie, ul. Racławicka 23, 32-200 Miechów Planowane jest realizowanie form wsparcia w postaci zajęć on-line z obszaru przedsiębiorczość. Zajęcia wykraczają ponad postawę programową. Zajęcia będą prowadzone według scenariuszy zajęć wypracowanych w ramach projektu koordynacyjnego.


OGŁOSZENIE O REKRUTACJI DO PROJEKTU -7.10.2019r.

 Regulamin rekrutacji (pobierz)


W Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie w ramach zajęć dodatkowych z przedsiębiorczości prowadzona jest Małopolska Chmura Edukacyjna. „Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne. Zajęcia on-line prowadzone są stacjonarnie u nas w szkole przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, zorganizowane zostały również  wyjazdy dla młodzieży na wykłady prowadzone na UE w Krakowie. 

{gallery}2020/chmuraprzed{/gallery}


Sprawozdanie z projektu pod nazwą ” Małopolska Chmura Edukacyjna w Zespole Szkół Nr 1 w Miechowie” w roku szkolnym 2019/2020.